ACTIEVOORWAARDEN

Actievoorwaarden

Actievoorwaarden ‘Ben jij de Misset Horeca Bar Babe of Hunk 2016?

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de promotieactie ‘‘Ben jij de Misset Horeca Bar Babe of Hunk 2016?’ (hierna “Promotieactie”).

 

1.              Algemeen

1.1            De Promotieactie wordt georganiseerd door Misset Horeca, een merk van B+B Vakmedianet Food & Horeca B.V. gevestigd en kantoorhoudende te (7006 RH) Doetinchem aan de Hanzestraat 1 (hierna “Vakmedianet”).

1.2            De Promotieactie bestaat uit: een online campagne, waarin (nieuwsbrief)abonnees van Misset Horeca worden opgeroepen zich in te schrijven en profielfoto te uploaden op campagnewebsite, vervolgens hun gasten, collega’s en vrienden op hen te laten stemmen om zo kans te maken op de titel Misset Horeca Bar Babe & Hunk 2016 en een plek op de Misset Horeca Bar Babe & Hunk 2016 inclusief professionele fotoshoot ten behoeve van de kalender hiervan te winnen.

1.3            De Promotieactie start op 4 september 2015 en loopt tot en met 16 oktober 2015.

1.4            Vakmedianet is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarden zal zo snel mogelijk op www.missethoreca.nl/babehunk worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.

2.              Deelname

2.1            Ieder in Nederland woonachtig natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder is gerechtigd aan deze Promotieactie deel te nemen.

2.2            Deelname is uitgesloten voor:

(a)         personen die niet voldoen aan de hierboven omschreven vereisten;

(b)         alle medewerkers van Vakmedianet, en;

(c)         iedereen die direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Promotieactie.

2.3            Door deel te nemen aan deze Promotieactie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

2.4            Om deel te nemen dient een deelnemer zijn of haar foto en een toelichtende tekst te uploaden op www.missethoreca.nl/babehunk . De foto en tekst mogen niet discriminerend, seksueel getint of op een andere wijze in strijd met de wet, de openbare orde, de goede zeden of de goede smaak zijn. Elke deelnemer garandeert dat enkel deelnemer zelf is afgebeeld op de verstrekte foto en dat de tekst door de deelnemer zelf is opgesteld. Elke deelnemer verklaart verder dat alle verstrekte gegevens correct, volledig en up-to-date zijn.

2.5            Door zijn of haar foto en een toelichtende tekst te uploaden verleent de deelnemer Vakmedianet onvoorwaardelijk toestemming om de verstrekte foto en tekst en zijn of haar naam te gebruiken. Onder gebruik wordt begrepen: iedere vorm van verveelvoudiging en/of openbaarmaking ten behoeve van de Promotieactie alsmede ten behoeve van reclame- en marketingdoeleinden van Vakmedianet.

2.6            Elke deelnemer kan slechts éénmaal deelnemen aan deze actie.

2.7            Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

2.8            Vakmedianet is te allen tijde gerechtigd deelnemers zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname en verstrekte foto´s en tekst te verwijderen.

3.              Prijs

3.1            Met de Promotieactie kunnen de volgende prijzen worden gewonnen: de titel Misset Horeca Bar Babe of Hunk van zijn/haar provincie, een professionele fotoshoot en plek op de kalender Misset Horeca Bar Babe & Hunk,

De prijzen worden op de volgende wijze toegekend:

3.1.1             De 24 deelnemers wiens inzendingen de meeste ‘Stemmen’ op www.missethoreca.nl/babehunk heeft gerealiseerd en door de jury is geaccordeerd, wint de fotoshoot ten behoeve van de Misset Horeca Bar Babe & Hunk Kalender 2016.

3.2            De winnaars worden aan het einde van de looptijd van de actie op de hoogte gebracht middels een e-mail.

3.3            De prijs kan niet in geld worden uitgekeerd. Indien de winnaar de prijs niet wil of kan aannemen in de vorm waarin deze wordt aangeboden, vervalt het recht op de prijs.

3.4            De prijs is persoonsgebonden en dus niet aan derden overdraagbaar.

3.5            Over de uitslag van de Promotieactie wordt niet gecorrespondeerd.          

4.              Overig

4.1            In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Vakmedianet.

4.2            Vakmedianet behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de Promotieactie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.

4.3            Vakmedianet, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of op enig andere wijze verband houdt met de Promotieactie.

4.4            Op de Promotieactie en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

4.5            Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.

4.6            Eventuele vragen of klachten over de Promotieactie kunnen per e-mail ingediend worden aan klantenservice@vakmedianet.nl.